Privacy Statement

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief printmedia, radio en televisie, en internet) van Assembl3d. Door het bezoeken van de websites van Assembl3d en (in het geval van joint promotions) van derden en door gebruik te maken van de diensten die Assembl3d u aanbieden, kan informatie over u worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden zoals in dit Privacy Statement zijn opgenomen (hierna te noemen: “uw persoonsgegevens”). Assembl3d gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en respecteren uw privacy. Assembl3d houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen wij u informeren over het privacybeleid van Assembl3d en de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot uw persoonsgegeven die worden verzameld. Assembl3d maakt gebruik van een systeem waarin de gegevens van deelnemers en oud-deelnemers zijn opgenomen. Assembl3d is aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens voor het verwerken van hun respectievelijke persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens

Bij het gebruik van de websites en/of de diensten van Assembl3d kunnen uw persoonsgegevens (al dan niet door derden ingeschakeld door Assembl3d) worden verwerkt. Ten slotte houdt Assembl3d statistieken bij over het bezoek aan haar websites en de respons op (e-mail)berichten. De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen en hebben uitsluitend betrekking op de verrichte handelingen op hun websites, met de bedoeling de dienstverlening op deze websites optimaal in te richten.

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van uw persoonsgegevens. Assembl3d is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de hieronder genoemde doeleinden. Assembl3d kan gebruik maken van de diensten van derden die als bewerker in hun opdracht uw persoonsgegevens kunnen verwerken. Indien u ingaat op een actie van Assembl3d en een partner van Assembl3d kunnen wij uw persoonsgegevens, die bij deelname aan de actie worden verwerkt, doorgeven aan deze partner. Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden bekendmaken indien Assembl3d dat nodig acht om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Buiten de hiervoor genoemde gevallen, zal Assembl3d uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming.

Doel
Assembl3d (of door hen ingeschakelde partners en/of bewerkers) kan uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

promotionele doeleinden;

testdoeleinden;

beheren van gegevens van (potentiële) deelnemers en oud-deelnemers;

(digitale) verzending van uitslagen, aanbiedingen, nieuwsbrieven en overige informatie inzake doelstellingen van Assembl3d;

uitvoering van analyses, daaronder begrepen datamining.

Beveiliging

Alle persoonlijke gegevens van (oud-)deelnemers van Assembl3d zijn volgens de huidige technische beveiligingsnormen opgeslagen in de deelnemersadministratie. Die database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Assembl3d, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *